Film spécial

OPP 17 µ Soft Touch mat
OPP 35 µ Soft Touch dry mat
OPP 32 µ Soft Touch dry métallisé
OPP 15 µ anti rayure mat
OPP 14 µ anti rayure brillant
PET 12 µ holographique, métallisé ou transparent
PET 12 µ métallisé brossé
OPP 32 µ mat, structure finition brillante
OPP 33 µ brillant, structure finition mate
PET / PVC 23 - 250 µ pour fenêtrage
A/G/GAG PET 150 - 900 µ en feuille ou bobine